Regulamin hotelu

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 2. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 12:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie pobytu w miarę możliwości.
 4. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12:00 jest traktowany jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 18:00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
 6. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7:00 – 22:00. 
 7. Osoba najmująca pokój hotelowy nie może prowadzić w nim żadnej działalności zarobkowej, handlowej itp. na własny rachunek bez zgody administracji hotelu.
 8. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń w jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich do recepcji.
 10. Sprzątanie pokoi na specjalne życzenie gości odbywa się codziennie w godzinach 8:00 – 15:00.
 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość majątkową albo artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.
 12. Sprzedaż żetonów od godziny 10:00 do godziny 21:30, korzystanie z automatów dozwolone do godziny 22:00.
 13. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 -  6:00
 14. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek tak się zachowywać by nie zakłócać spokoju innych gości. W przeciwnym wypadku zostaną usunięci z hotelu bez zwrotu kosztów za pobyt.
 15. Za względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 16. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażeni i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 17. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia hotelu.
 18. Restauracja jest czynna od godziny 7:00 do 22:00 (z wyjątkiem rezerwacji). Ostatnie zamówienia przyjmowane są do 21:30.
 19. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w momencie zameldowania.
 20. Nie ponosimy odpowiedzialności za samochody i rzeczy wartościowe pozostawione w pojazdach na parkingu oraz na zewnątrz domków.
 21. Za osobiste rzeczy pozostawione w restauracji i recepcji nie ponosimy odpowiedzialności.
 22. Zameldowany akceptuje warunki regulaminu.
 23. Hotel nie zwraca pieniędzy za rezygnację z pokoju w trakcie trwania pobytu. Za rezygnację z pokoju z dnia na dzień pobierana jest opłata w wysokości 50% ceny pokoju za dobę.
 24. Opłata całkowita za rezerwacje pokoi dokonywana jest tydzień przed  planowanym przyjazdem.
 25. Miesiąc przed możliwe są bezpłatne zmiany w ilości pokoi oraz dacie pobytu.
 26. Opłata za zwierzęta, akceptowane  tylko w standardzie 1* i 2 * wynosi 50zł/ doba. W przypadku zabrudzenia pościeli przez zwierzaka, gość ponosi koszt zakupu nowej 200zł.
 27. Istnieje możliwość budzenia na żądanie.
 28. W przypadku rezerwacji z wyprzedzeniem, gość ma obowiązek zapłaty całości kwoty za pobyt miesiąc przed planowym przyjazdem.