Regulamin hotelu

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.

 2. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 12:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

 4. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 18:00, naliczona zostanie opłata za pół doby.

 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.

 6. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7:00 do 22.00.

 7. Osoba najmująca pokój hotelowy nie może prowadzić w nim żadnej działalności zarobkowej, handlowej itp. na własny rachunek bez zgody administracji hotelu.

 8. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób w nich przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.

 9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń w jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich do recepcji.

 10. Sprzątanie pokoi na specjalne życzenie gości odbywa się codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy lub przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.

 12. Sprzedaż żetonów od godziny 10:00 do godziny 21:30, korzystanie z automatów dozwolone do godziny 22:00 !!!

 13. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00.

 14. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek tak się zachowywać by nie zakłócić spokoju innych gości.

 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 16. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

 17. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia hotelu.

 18. Restauracja jest czynna od godziny 7:00 do 22:00 (z wyjątkiem rezerwacji).

 19. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić przed złożeniem rezerwacji.

 20. Nie ponosimy odpowiedzialności za samochody i rzeczy wartościowe pozostawione w pojazdach na parkingu oraz na zewnątrz domków.

 21. Za osobiste rzeczy pozostawione w restauracji i recepcji nie ponosimy odpowiedzialności.