Regulamin Ośrodka Jeździeckiego Borowianka

Wstęp

 1. Ośrodek jeździecki Borowianka znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 134.
 2. Celem działania Ośrodka jest działalność na rzecz propagowania wśród dorosłych, dzieci i młodzieży sportu jeździeckiego, jego pozytywnego wpływu na rozwój fizyczny,  rozpowszechniania zdrowej rywalizacji i sportowej postawy, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
  • nauka i doskonalenie jazdy konnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • organizacja rekreacyjnych rajdów konnych, półkolonii, obozów jeździeckich;
  • organizacja zawodów sportowych i innych imprez, również o charakterze niesportowym;
 3. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany szkoleniowiec, dalej nazywany INSTRUKTOREM.
 4. Zajęcia odbywają się na hali oraz plenerze .
 5. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby dorosłe oraz małoletni od 3 roku życia (kuce) oraz dzieci od 12 roku życia (duże konie), które posiadają pozwolenie pisemne od swojego opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
 6. Zajęcia w szkółce prowadzone są w systemie:
  • Jazda na lonży /pierwsze kroki  - oprowadzanki (kuce) 15 min.
  • Jazda na lonży 30 min.
  • Jazda w grupie /rekreacyjna 60 min.
  • Jazda indywidualna/trening sportowy 45 min.
  • Jazda sportowa w grupie– ujeżdżenie, skoki, przygotowanie do Odznak 60min
  • Jazda w terenie 60 min..
 7. Jazda na lonży obejmuje podstawy obchodzenia się z koniem - nauka czyszczenia i siodłania, zasady BHP w stajni, wprowadzenie do samodzielnej jazdy.
 8. Jazda w grupie/rekreacyjna obejmuje naukę jazdy w trzech podstawowych chodach, doskonalenie dosiadu, zapoznanie zasad poruszania się po placu, pojedyncze skoki do 50 cm/ konie  wybiera instruktor.

Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszą się do każdej osoby przebywającej na terenie Ośrodka.
 2. Każda osoba wchodząca na teren Ośrodka zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem oraz do stosowania się do unormowań w nich zawartych.
 3. Przebywanie na terenie Ośrodka i udział w zajęciach i imprezach przez niego organizowanych jest jednoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych i reklamowych Ośrodka.
 4. Korzystanie z usług Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
 6. Organizowanie imprez na terenie obiektu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z regulaminem ośrodka.
 7. Zakazuje się wstępu na teren Ośrodka osobie:
  • zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku;
  • małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
 8. Osoby znajdujące się na terenie Ośrodka zobowiązane są dbać o należyty porządek, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, do zachowania się w sposób nieuciążliwy dla innych osób oraz do unikania  zachowań  mogących spłoszyć konie.
 9. Na terenie Ośrodka zabrania się w szczególności:
  • przebywania w miejscach innych niż wyznaczone;
  • spożywania alkoholu i środków odurzających;
  • palenia papierosów w miejscach innych, niż wyznaczone;
  • rzucania przedmiotami oraz powodowania nadmiernego hałasu mogącego płoszyć zwierzęta;
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu obiektu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
  • używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
  • zbliżania się do placów budowy oraz maszyn budowlanych lub rolniczych;
  • wchodzić na  padoki i place do jazdy bez odpowiedniego zezwolenia.
  • Zbliżania się do miejsc składowania balotów słomy i siana
 10. Psy mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko, jeżeli są na smyczy. Osoba, która przyprowadziła psa jest za niego odpowiedzialna i zobowiązana do posprzątania jego odchodów.

Regulamin zajęć jeździeckich

 1. Zajęcia jeździeckie odbywają się na ujeżdżalni Ośrodka w hali dużej lub małej oraz na placu zewnętrznym, czworoboku bądź w terenie.
 2. Jazdy odbywają się wyłącznie pod nadzorem instruktora. Instruktorzy Ośrodka mają uprawnienia instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna lub posiadają inne uprawnienia, wymagane do prowadzenia danego typu zajęć. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za jazdy prowadzone prywatnym właścicielom koni na terenie ośrodka przez instruktorów prowadzących własną działalność gospodarczą.
 3. W zajęciach prowadzonych przez Instruktorów Ośrodka mogą brać udział osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy konnej (w razie wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska).
 4. Osoby przystępujące do zajęć składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu w postaci jazdy konnej. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wraz ze zgodą na uczestnictwo w zajęciach składają rodzice lub inny ustawowy opiekun.
 5. Jednocześnie Rodzice mają obowiązek zapoznać dziecko z Regulaminem.
 6. Na każde zajęcia należy się umówić z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem z instruktorem osobiście lub telefonicznie . W przypadku niemożności przybycia na zajęcia należy poinformować instruktora najpóźniej do godz. 18:00 dnia poprzedzającego umówione zajęcia poprzez SMS. W przeciwnym wypadku osoba taka płaci według obowiązującego cennika przy następnym przyjeździe na jazdę także za nieodbyte zajęcia.
 7. W przypadku zaistnienia podejrzenia, iż uczestnik jazdy jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, instruktor ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć. W takiej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za wykupioną jazdę.
 8. Zajęcia mogą być odwołane przez organizatora bez podania przyczyn.
 9. Wszystkie osoby przed pierwszymi  zajęciami w Ośrodku muszą wypełnić oświadczenie od instruktora, w recepcji lub na stronie.
 10. Do jazdy należy przystępować w odpowiednim stroju tj.:
  • butach za kostkę (także latem),na twardej podeszwie,
  • długich, najlepiej jeździeckich spodniach, bez szwów od strony siodła,
  • nie krępującej ruchów odzieży górnej,
  • toczku lub kasku – warunek bezwzględny w przypadku osób niepełnoletnich.
  • Zalecane jest używanie kamizelki ochronnej, a do skoków dla osób do 15 lat jest ona obowiązkowa!
 11. W ośrodku istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu jeździeckiego. W razie wypożyczenia sprzętu uczestnik odpowiada za jego zniszczenie, zagubienie, zużycie ponad normatywne, bądź jakiekolwiek inne naruszenie danych przedmiotów – w razie wyrządzenia szkody ośrodkowi w zw. z w/w okolicznościami uczestnik ponosi w pełni odpowiedzialność odszkodowawczą. Uczestnik jest zobowiązany do piastowania pieczy nad rzeczami wypożyczonymi, a pozostawionymi na terenie ośrodka bez wcześniejszego ich zwrotu.
 12. W razie wypożyczenia sprzętu ośrodek ma prawo żądać aby uczestnik oddał w zastaw na czas wypożyczenia sprzętu określoną sumę jednostek pieniężnych bądź przedmiot przedstawiający wartość majątkową.
 13. Zakazuje się jazdy w stroju zawierającym szeleszczące lub powiewające elementy.
 14. Instruktor może zwrócić uwagę uczestnika na nieprawidłowy strój i wydać w tym zakresie wiążące polecenia
 15. Wskazana przez instruktora godzina,  jest godziną rozpoczęcia lekcji, dlatego w stajni należy pojawić się minimum 20 minut wcześniej, by odpowiednio  przygotować konia do jazdy, w trakcie czego należy:
  • przyprowadzić konia z padoku
  • wyprowadzić konia z boksu i uwiązać w wyznaczonym przez instruktora miejscu,
  • dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona,
  • sprawdzić czy nie ma ran, otarć, mogących wykluczyć go z jazdy
  • wyczyścić kopyta kopystką,
  • założyć ogłowie i siodło.
  • Wszelkie niepokojące nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi lub innemu pracownikowi Ośrodka
  • Powyższe nie dotyczy osób początkujących.
 16. Spóźnienie się nie wypływa na przesunięcie godziny zakończenia zajęć, chyba że spóźnienie zostało zgłoszone instruktorowi i przez niego zaakceptowane.
 17. Długość trwania oraz opłaty poszczególnych lekcji zawarte są w cenniku, zamieszczonym w stajni i recepcji, opłat zajazdy uiszcza się na Recepcji Hotelowej.  Karnet na wykupione zajęcia należy podać instruktorowi PRZED  ich rozpoczęciem.
 18. Każda lekcja jazdy konnej składa się z następujących części:
  • przygotowanie konia,
  • rozgrzewka konia i jeźdźca,
  • ćwiczenia przewidziane na daną lekcję,
  • rozluźnienie jeźdźca i występowanie konia.
 19. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest do:
  • odprowadzenia konia do stanowiska,
  • rozsiodłania konia,
  • wyczyszczenia kopyt konia,
  • odstawienia konia do boksu lub na pastwisko,
  • należytego zamknięcia boksu konia,
  • wymycia wędzidła,
  • odłożenia sprzętu na właściwe miejsce
 20. Jeźdźcy odpowiedzialni są za stan sprzętu, z którego korzystają oraz powierzone im zwierzęta. W przypadku zniszczenia sprzętu są zobowiązani do odkupienia go lub uiszczenia opłaty odpowiadającej jego równowartości.

Jeździec w ośrodku. Bezpieczeństwo.

 1. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do słuchania i przestrzegania wszelkich poleceń i wskazówek instruktora. Instruktor nie odpowiada za osoby  towarzyszące uczestnikowi (zwłaszcza dzieci )przebywające na terenie Ośrodka, oraz dzieci  nie będące w danym czasie uczestnikami zajęć.
 2. Na terenie ośrodka zabronione jest:
  • podchodzenie do konia od tyłu;
  • karmienie koni, chyba że za zgodą i pod okiem instruktora;
  • bieganie i krzyczenie;
  • wprowadzanie głośnych bądź niespokojnych psów;
  • stosowanie wszelkiej formy przemocy wobec koni;
  • wchodzenie do stajni bez upoważnienia.
  • Konia prowadzi się po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąż lub lonżę.
  • Przy jednoczesnym wyprowadzaniu ze stajni dwóch lub więcej koni należy zachować od poprzednika odległość co najmniej 2 m. Nie wolno naprowadzać na ogon. Wyżej wskazaną odległość zachowuje się również podczas postoju.
  • Należy nie dopuszczać by konie podczas postoju obwąchiwały się lub wzajemnie pogryzały.
  •  Należy nie dopuszczać, by koń opuszczał głowę do ziemi, gdy popręg jest podpięty jak do jazdy.
 3. Na ujeżdżalni panują następujące zasady:
  • zajęcia prowadzi instruktor, chyba że jeźdźcy korzystają tylko z wypożyczonej ujeżdżalni na własnych koniach;
  • jeźdźcy (a nie konie) podejmują decyzję i to oni są odpowiedzialni za konie;
  • przejeżdżający obok siebie jeźdźcy mijają się po lewej stronie;
  • pierwszeństwo ma jeździec poruszający się wyższym chodem lub wykonujący zadane ćwiczenia;
  • należy pamiętać aby zachować należyty ład i porządek, oraz dbać o bezpieczeństwo swoje, innych uczestników jazdy oraz koni.
  • Podczas jazdy konnej zakazane jest spożywanie gumy do żucia i korzystanie z telefonów komórkowych
  • Obowiązuje bezwzględny zakaz siedzenia na koniu w stajni
 4. W stajni panują następujące zasady:
  • w stajni mogą przebywać tylko osoby do tego uprawnione,
  • będąc uprawnionym do wejścia do stajni należy zachować tam należyty spokój, oraz postępować zgodnie z zakresem uprawnienia (np. w przypadku przygotowania konia do jazdy należy ograniczyć się do czynności z tym celem związanych),
  • nie wolno bez pozwolenia karmić koni, otwierać boksów, wchodzić do nich, wypuszczać zwierząt itd.
 5. Informuje się, iż konie są z natury zwierzętami płochliwymi, a ich reakcje na ruch, rzeczy, osoby itp. są niemożliwe do przewidzenia, a przez to potencjalnie niebezpieczne dla osób znajdujących się na koniu bądź w pobliżu i mogą powodować urazy. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia spowodowane w wyniku nieprzewidywalnej reakcji konia. Jazda konna jest sportem wysokiego ryzyka i choć Ośrodek dokłada wszelkich starań, żeby to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku. Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NNW. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne  konsekwencje wynikłe w razie  nieszczęśliwych wypadków.
 6. Do odrębnych pomieszczeń na terenie Ośrodka mogą obowiązywać odrębne Regulaminy.

ZASADY TE ZOSTAŁY OPRACOWANE, BY W PEŁNI ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAJĘĆ  PROWADZONYCH NA TERENIE OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO BOROWIANKA.
Miłej jazdy :)  Instruktorzy i konie

Regulamin hali i ujeżdżalni

 1. Użytkowanie hali i ujeżdżalni przez właścicieli koni prywatnych może się odbywać w godzinach: 7:00- 21:00.
 2. Jeździec, który opuszcza halę czy ujeżdżalnię, na której nie ma już innych jeźdźców jest odpowiedzialny za zgaszenie światła oraz w przypadku hali zamknięcie jej.
 3. Przed wejściem na halę należy głośno krzyknąć „Uwaga” i czekać na odpowiedz czy można wejść.
 4. Dosiadanie, zsiadanie z koni i podciąganie popręgu muszą odbywać się na linii środkowej.
 5. Przy jeździe w różnych kierunkach, jeźdźcy wymijają się zawsze po lewej ręce (ruch prawostronny).
 6. Pierwszeństwo mają jeźdźcy:
  • a) jeźdźcy jadący na lewą rękę
  • b) jeźdźcy jadący wyższym chodem
  • c) jeźdźcy na pierwszym śladzie przed jeźdźcami wykonującymi figury
  • d) jeźdźcy jadący po liniach prostych przed jeźdźcami jadącymi po łukach (wężyk, serpentyna, koło itp.).
 7. Szczególną uwagę należy zwrócić na początkujących jeźdźców – mogą oni niezbyt dokładnie znać obowiązujące zasady poruszania się na hali lub mogą mieć kłopoty z opanowaniem konia.
 8. Wyprzedzanie jest zabronione! Należy wcześniej wykonać zakręt i wjechać w wolne miejsce na obwodzie ujeżdżalni.
 9. Jeżeli na hali znajduje się więcej niż jeden koń, przejście do stępa i zatrzymanie na pierwszym śladzie są zabronione jeżeli reszta koni porusza się w chodzie wyższym niż stęp.
 10. Konie stępujące muszą znajdować się na drugim śladzie. Zabronione jest stępowanie parami obok siebie.
 11. Jeśli na hali znajdują się inne konie, używanie głosu jako pomocy powinno być ograniczone.
 12. Lonżowanie na hali podczas jazd jest zabronione. Gdy jeżdżących jest mało można poprosić ich o zgodę na lonżowanie.
 13. Lonżowanie konia bez jeźdźca na ujeżdżalni jest zabronione. Jeśli koń lonżowany na hali uszkodzi podłoże, jeździec zobowiązany jest do naprawienia podłoża ( do tego celu są grabie w rogu hali).
 14. Prosimy o szanowanie przeszkód na hali i ujeżdżalni: – nie zostawiamy drągów po treningu na ziemi, zawsze sprzątamy przeszkody i drągi po sobie, odnosimy je na stojaki. – poprawiamy rozbudowane przez naszego konia przeszkody. – w przypadku zniszczenia przeszkody (połamanie drąga, stojaka i in.) zobowiązuje się daną osobę do poinformowania o tym właściciela i ewentualnego odkupienia przeszkody. – nie zostawiamy kłódek leżących na ziemi! W razie przestawiania przeszkód przez osoby inne niż INSTRUKTORZY Ośrodka należy przywrócić je do kombinacji w jakich były ustawione.
 15. Wszystkim jeźdźcom zabrania się jazdy bez kasku na terenie ośrodka, a także poza jego terenem na koniach należących do Ośrodka.
 16. Jeźdźcom NIEPEŁNOLETNIM zabrania się jazdy bez obecności dorosłego opiekuna.
 17. Osoby pełnoletnie również podczas jazd skokowych i ujeżdżeniowych zobowiązane są do jazdy w kasku.
 18. KAŻDY JEŹDZĄCY ZOOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA NIECZYSTOŚCI PO SWOIM KONIU. W tym celu na hali znajduje się specjalna szufelka oraz w narożniku pojemnik na nieczystości.
 19. NA HALI i UJEŻDŻALNI OBOWIAZUJE CAŁKOWITY I BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW ORAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU.
 20. Właściciele prywatnych koni nie mają wstępu na halę podczas jazd rekreacyjnych, chyba, że instruktor wyrazi na to zgodę.
 21. Należy chwalić konia (głosem, poklepaniem w szyję) za dobrze wykonywane polecenia.
 22. Gdy nastąpi upadek któregoś z jeźdźców, wszyscy pozostali uczestnicy zatrzymują swoje konie i stosują się ściśle do poleceń instruktora.
 23. Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.
 24. Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego. Do szkód zalicza się: kontuzję uczestnika jazdy, kontuzję koni, uszkodzenie sprzętu.

ZASADY UŻYTKOWANIA KONIA

 1. Do pracy może być użyty tylko koń zupełnie zdrowy (lub za zgodą lekarza).
 2. Przed osiodłaniem dokładnie wyczyścić konia szczotką, sprawdzić grzbiet i kłąb konia, czy nie ma otarć, skaleczeń lub objawów odbicia. Kopystką dokładnie oczyścić podeszwy kopyt, sprawdzając jednocześnie, czy pod podkowę i w szparę wsporową nie dostał się kamyczek, szyszka itp. Sprawdzić, czy potnik jest czysty – szczególnie od strony przylegającej do ciała konia.
 3. Sprawdzić dokładnie osiodłanie i dopasowanie ogłowia.
 4. Każdą pracę rozpoczynać i kończyć stępem swobodnym.
 5. Jeżeli koń jest spocony stępować lub oprowadzać go przed wprowadzeniem do stajni aż wyschnie.
 6. Nie pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemi, gdy popręg jest podpięty jak do jazdy (może nastąpić uraz mięśnia okolicy mostka).
 7. Nie przywiązywać konia wodzami i do niestałych elementów.
 8. Nie stawiać koniowi wymagań, do których nie jest przygotowany.
 9. Dbać o spokój konia w każdym momencie jego pracy i bytowania.
 10. Nie bić konia, w razie konieczności ukarania go uderzyć palcatem i to tylko po zadzie.
 11. Nie jeździć kłusem i galopem po drogach o nawierzchni utwardzonej.
 12. Nie lekceważyć najmniejszych nawet objawów chorobowych konia – zgłaszać je instruktorowi.
 13. Unikać styczności z obcymi końmi.
 14. Nie pozostawiać konia w boksie bez ruchu przez kilka dni (jedynie na polecenie lekarza).
 15. Nie eksploatować konia nadmiernie.

Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa:

 • Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem. Nie należy zatrzymywać się bez uzasadnienia blisko zadu konia;
 • Prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie trzymając wodze, uwiąz lub lonże przy pysku i za końcówkę uwiązu/wodzy/lonży;
 • Nie karmić konia z ręki bez zgody instruktora;
 • Nigdy nie stosować przemocy wobec koni;
 • Przy podnoszeniu kończyn i myciu całego konia należy zawsze zachować szczególną ostrożność;
 • Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki;
 • Jeździec nie może dopuścić do sytuacji, w której konie obwąchują się lub wzajemnie podgryzają.


Do pobrania:

Oświadczenie niepełnoletni
Oświadczenie dorośli